Dezinfekcia

je proces ničenia pôvodcov infekcií, ktorý ma za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Kontaktom zo životným prostredím je človek denne v styku s miliardami mikroorganizmov.

Prevažná väčšina z nich je pre človeka, zvieratá a rastliny neškodná, niektoré z nich sú pre živočíchy potrebné a nutné k ich životu. Niektoré však môžu vyvolať ťažké a závažné ochorenia, prípadne znehodnotiť suroviny a produkty. Boj proti nežiadúcim mikroorganizmom je komplikovaný. Jedným zo základných opatrení na zabránenie škodlivého pôsobenia mikroorganizmov je dezinfekcia založená na pôsobení antimikróbne účinných látok a postupov.