Deratizácia

je súbor opatrení, ktoré smerujú k hubeniu alebo obmedzovaniu výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavcov. Patria sem aj opatrenia preventívne, ktorými predchádzame prenikaniu hlodavcov do objektov, znemožňujeme im prístup k potrave a k zahniezdeniu. Škody spôsobované hlodavcami sú škody priame, sú to také škody, ktoré hlodavce spôsobujú jednak tým, že konzumujú krmivá, suroviny, potraviny, znečisťujú a znehodnocujú ich močom a trusom. Jeden potkan skonzumuje za rok asi 9kg obilia, ale znehodnotí 1q. Ďalej ničia ohlodávaním obaly všetkého druhu, rôzne materiály, prehlodávajú otvory vo dverách, stenách, podlahách a okolo inštalácií. Poškodzujú nábytok, textílie, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu a rôzne iné zariadenia. Škody nepriame, súvisia so škodami priamymi a sú tvorené nákladmi vynaloženými na odstraňovanie škôd spôsobených činnosťou hlodavcov, na hubenie hlodavcov a preventívne opatrenia.

Škody hygienické, ktoré sú spôsobené znečistením prostredia trusom, močom, zápachom a prenosom rady závažných ľudských chorôb (leptospirózy, salmonelózy, tularémie a moru). Hlodavce sú aj hostitelia a šíritelia bĺch, kliešťov a roztočov, ktorí tiež môžu napádať človeka a prenášať rôzne ochorenia.Ochranná a ohnisková deratizácia sa prevádza v prvom rade za účelom ochrany ľudského zdravia a ďalej aj v snahe zabrániť ekonomickým škodám ktoré hlodavce spôsobujú, je zdravotníckym opatrením, ktorého účelom je zabrániť vzniku a šíreniu infekčných chorôb. Na ochrannú a ohniskovú deratizáciu sa preto vzťahujú predovšetkým zdravotnícke právne predpisy (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ochranná (preventívna) deratizácia je z hľadiska výskytu infekčných chorôb a ochrany majetku preventívnym opatrením. Ochranná deratizácia je väčšina bežne prevádzaných deratizačných akcií. Ohnisková deratizácia sa prevádza v ohniskách zvýšeného výskytu hlodavcov.